کتابخانه دانشکده داروسازی شامل کتاب های فارسی زیر در زمینه رشته فارماکوگنوزی می باشد:
 

عنوان

ردیف

فلور ایران، شماره 76: تیره نعنا

1

فلور ایران، شماره 39: تیره گل گاو زبان

2

فلور ایران، شماره 43: تیره پروانه آسا

3

فلور ایران، شماره 68: تیره گل میمون

4

فلور ایران، شماره 71: تیره اویارسلام

5

فلور ایران، شماره 51: تیره کلاه میرحسن، کلاه قاضی

6

فلور ایران، شماره 74: تیره بید

7

فلور ایران، شماره 75: تیره تاج خروس

8

فلور ایران، شماره 40: تیره پیچک

9

فلور ایران، شماره 44: تیره واهو

10

فلور ایران، شماره 65 تیره میخک: زیرتیره

11

فلور ایران، شماره 69: تیره چشم کلاغی

12

فلور ایران، شماره 64: تیره زرشک

13

فلور ایران، شماره 41: تیره خرزهره

14

فلور ایران، شماره 46 و 47: تیره های خیارک و نرگس

15

فلور ایران، شماره 42: تیره لویی

16

فلور ایران، شماره 70: تیره کدو

17

فلور ایران، شماره 45: تیره ارغوان

18

فلور ایران، شماره 50: تیره گل مغربی

19

فلور ایران، شماره 48: تیره زیتون

20

فلور ایران، شماره 72 و 73: تیره های شیرینک و دارواش

21

فلور ایران، شماره 61: تیره دو اسبیان

22

فلور ایران، شماره 63: تیره موریناسیه

23

فلور ایران، شماره 49: تیره شیرآور

24

فلور ایران، شماره 66: تیره گل استکانی

25

فلور ایران، شماره 67: تیره حنا

26

کورموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی )

27

فلور ایران، شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی (Asteraceae tribe cichorieae

28

فرهنگ نامهای گیاهان ایران: لاتینی، انگلیسی، فارسی

29

نگرشی بر فلور و پوشش گیاهی بیابانهای ایران: فیتوکوریهای ایرانی- تورانی، صحرایی- سندی و سومالی- ماسایی از دیدگاه جغرافیای گیاهی

30

تیره های متداول گیاهان گلدار

31

جلبک ها

32

ثعلب های ایران: مطالبی پرامون شناخت ثعلب ها، کلید شناسایی، معرفی گونه ها و نیز ژراکندذگی آنها در ایران

33

گیاهان مناسب تثبیت تپه ها و پهنه های ماسه ای در ایران ﴿ماسه رست های مهم در ایران﴾

34

مقدمه ای بر گلسنگ های ایران

35

راهنمای جامع کشت بافت گیاهی

36

فرهنگ اصطلاحات گیاهشناسی مصور(رده بندی گیاهی) لاتینی ، انگلیسی ، فرانسه، آلمانی، فارسی

37

فلور ایران، شماره 11: تیره فرانکنیا ﴿frankeniaceae

38

فلور ایران، شماره 52: تیره شاه پسند ﴿verbenaceae

39

اطلس گونهای ایران

40

نمایه نامهای علمی 2000 گیاه در فلور رنگی ایران، جلدهای 1-16

41

کد عمومی خانواده ها و جنسهای فلور ایران: همراه با درآمدی بر فلور رنگی ایران، راهنمای فلورها و کتاب‌نگاری گیاهشناسی ملی ایران

42

فلور ایران، شماره 1: تیره گز ﴿Tamaricaceae)

43

فلور ایران، شماره 7: تیره اسفند(Zygophyllaceae)

44

فلور ایران، شماره 12: تیره خاراشکن(Saxifragaceae)

45

فلور ایران، شماره 6: تیره گل سرخ (rosaceae)

46

فلور ایران، شماره 38: تیره اسفناج، چغندر ﴿Chenopodiaceae)

47

فلور ایران، شماره 25: تیره گل پامچال ﴿Primulaceae)

48

فلور ایران، شماره 24: تیره سیب زمینی ﴿Solanaceae)

49

فلور ایران، شماره 31: تیره زنبق﴿Iridaceae)

50

فلور ایران، شماره 36: تیره گزنه ﴿Urticaceae)

51

فلور ایران، شماره62: تیره شمعدانی(Geraniaceae)

52

فلور ایران، شماره 60: تیره سداب(Rutaceae)

53

فلور ایران، شماره 23: تیره انگور فرنگی ﴿Grossulariaceae)

54

فلور ایران، شماره 8 : تیره طوسک﴿Dipsacaceae

55

فلور ایران، شماره 27: تیره گل راعی ﴿Guttiferae)

56

فلور ایران، شماره 18: تیره گل ابریشم ﴿Solanaceae)

57

فلور ایران، شماره 4: تیره نارون ﴿Ulmaceae)

58

فلور ایران، شماره 2: تیره گل شیپوری ﴿Araceae)

59

فلور ایران، شماره های 19 تا 22: تیره های کاج ﴿Pinaceae﴾، سرخدار ﴿Taxaceae﴾، سرو ﴿Cupressaceae﴾، و ارمک ﴿Ephedraceae

60

فلور ایران، شماره 30: تیره کلیر﴿Capparaceae)

61

فلور ایران، شماره 32: تیره گل ناز ﴿Crassulaceae)

62

فلور ایران، شماره 5: تیره گل بنفشه ﴿Violaceae)

63

فلور ایران، شماره 9: تیره ورث ﴿Resedaceae)

64

فلور ایران، شماره های16و17: تیره های جنتیانا(Gentianaceae)و شبدرآبی﴿Menyanthaceae

65

فلور ایران، شماره 14: تیره بارهنگ ﴿plantaginaceae)

66

فلور ایران، شماره 53: تیره مولوگیناسه ﴿Molluginaceae

67

فلور ایران، شماره 13: تیره شوند(Caprifoliaceae)

68

فلور ایران، شماره 28: تیره استبرق﴿Asclepiadaceae )

69

فلور ایران، شماره 3: تیره پسته ﴿Anacardiaceae)

70

فلور ایران، شماره 26: تیره لاله عباسی ﴿Nyctaginaceae

71

فلور ایران، شماره 58: تیره پنیرک ﴿Malvaceae)

72

فلور ایران، شماره 33: تیره پروانه آسا ﴿Papilionaceae)، قبیله ماش﴿Vicieae)

73

فلور ایران، شماره 10: تیره سازو ﴿Juncaceae)

74

فلور ایران، شماره 35: تیره توت ﴿Moraceae)

75

فلور ایران، شماره 34: تیره کتان ﴿Linaceae)

76

فلور ایران، شماره 29: تیره زرآوند ﴿Aristolochiaceae)

77

فلور ایران، شماره 56: تیره شیرپنجه ﴿Podophyllaceae)

78

فلور ایران، شماره 15: تیره مازریون ﴿Thymelaeaceae)

79

فلور ایران، شماره 57: تیره ثعلب ﴿Orchidaceae)

80

فلور ایران، شماره 37: تیره سنبل الطیب یا علف گربه ﴿Valerianaceae

81

فلور ایران، شماره 55: تیره عناب ﴿Rhamnaceae)

82

فلور ایران ﴿فلور رنگی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی﴾

83

فلور مصور پارک ملی گلستان

84

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

85

تنوع گیاهی ایران

86

فلور ایران، شماره 54: تیره کاسنی﴿Compositae): قبیله های Anthemideae و Echinopeae

87

گیاهان دارویی منطقه سیستان﴿گیاهان خودرو﴾

88

گیاهان داروئی

89

شرح تطبیقی گیاهان داروئی کهن

90

گیاه شناسی پایه

91

اسامی علمی گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی

92

اسانس، دستگاههای تقطیر، روشهای آزمون و شاخص های بازداری در تجزیه اسانس

93

گیاه شناسی دارویی

94

گونه های گیاهی گیاهان آرایشی- بهداشتی

95

تداخل غذا و دارو

96

تداخل غذا و دارو کراوس 2012: همراه با تست های کارشناسی ارشد و دکتری تغذیه از سال 75 تا 92

97

معرفی گونه های سمی مراتع ایران" 73 گونه از 29 خانواده

98

عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان داروئی و روشهای شناسایی و ارزشیابی آنها

99

الابنیه عن حقایق الادویه یا روضه الانس و منفعه النفس

100

قر‌ابادین‌ کبیر

101

تطبیق نام های کهن گیاهان دارویی با نام های علمی

102

سیستم های دارورسانی در داروسازی سنتی ایران: از ساختار تا بیوفارماسی و مقایسه با سیستم های امروزین

103

دارونامه گیاهی گل دارو

104

گزیده گیاهان دارویی

105

شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران

106

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ های گیاهی منطقه قزوین ﴿دیلمان﴾ ﴿محدوده نقشه چهار گوش قزوین به شماره NJ31-14

107

پوشش گیاهی مراتع منطقه انزلی- خلخال

108

گیاهان هرز ایران

109

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ های گیاهی منطقه اردبیل و آستارا

110

نگاهی به جنگلهای ایران

111

روش رنگرزی با گیاهان و تعیین ثبات 724 رنگ گیاهی

112

راهنمای استفاده از فراورده های آرایشی و بهداشتی

113

اصول تغذیه کراوس 2012 بر اساس سرفصل های ارایه شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

114

اصول تغذیه رابینسون

115

راهبرد طب سنتی سازمان جهانی بهداشت 2023-2014

116

مخزن‌ ‌الادویه‌

117

قانون

118

قانونچه در طب

119

اختیارات بدیعی

120

آشنایی با مبانی داروسازی و اشکال دارویی سنتی ایران

121

خلاصه کتاب الحاوی محمدبن زکریای رازی

122

درختان و درختچه های ایران

123

ملاحظات دارویی در مکمل های غذایی

124

گیاهان دارویی (احمد امامی و علی آهی)

125

استویا و خواص درمانی آن

126

بیماری های مهم گیاهان دارویی

127

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی از تحقیقات پایه تا کاربردهای صنعتی

128

تکثیر و پرورش گیاهان دارویی

129

تولید برخی گیاهان دارویی اسانس دار

130

دستورالعمل اجرایی کار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

131

راهنمای جامع کشت بافت گیاهی

132

راهنمای کشت بافت گیاهان

133

روش های کنترل کیفی مواد اولیه داروهای گیاهی

134

شناخت ترکیبات و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

135

فرایندهای برداشت، خشک کردن و فراوری گیاهان دارویی معطر

136

کشت سلول، بافت و اندام گیاهی

137

کشت سلول و بافت گیاهی

138

گیاهان دارویی و معطر کوهستانی

139

گیاه درمانی رازیانه از دانسته های کهن تا یافته ها

140

گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی ایران

141

مبانی کشت بافت گیاهی

142

گیاهان دارویی(دوره 5 جلدی)

143

شناخت گیاهان دارویی معطر

144

واژه نامه گیاهان دارویی

145

مخزن الاودیه

146

قاموس القانون

147

تفریح القلوب

148

مفردات لاتین

149

کتاب مرجع گیاهان دارویی 2 جلده

150

مروری بر کلیات طب سنتی

151

القانون فی الطب

152

مقدمات و مبانی داروسازی سنتی

153

مختصر تذکره سویدی

154

نرم افزار جامع طب

155

قواعد تغذیه در بیماری ها بر اساس مبانی طب سنتی

156

راهنمای کلی برای روش شناسی تحقیق طب سنتی

157

آشنایی با مبانی داروسازی سنتی

158

بحرالجواهر

159

پژوهش در طب مکمل

160

تحفه المومنین

161

الحاوی

162

حفظ الصحه ناصری

163

حشایش

164

حفظ سلامتی ابن سینا

165

حفظ سلامتی طب سنتی

166

دارونامه طوبی

167

ذخیره خوارزمشاهی

168

راز درمان

169

راهنمای ساخت داروهای ترکیبی

170

رساله افیونیه

171

رساله درمان فوری

172

سیستم های دارورسانی

173

قانونچه

174

طب الکبری

175

قرابادین اعظم

176

قرابادین صالحی

177

اغراض الطبیه

178

انگشت پیچ

179

تاریخ طب

180

خلاصه الحکمه

181

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400